1.            Prevádzkovateľ

 

                HS Medik s.r.o. - obchodná spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou a predajom farmaceutických výrobkov.

 

2.            Osobné údaje

 

                Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, prípadne na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 

3.            Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

 

                Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu.

 

4.            Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

 

            Prevádzkovateľ: HS Medik s.r.o.
            Adresa prevádzkovateľa: Gemerská 3, Košice, 040 11
            Identifikačné číslo organizácie:   44 673 922

 

                Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú :

 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach.

 

5.            Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

               

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

statny.dozor@pdp.gov.sk

+421 /2/ 3231 3214

6.            Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

 

                Oprávnené osoby prevádzkovateľa v informačnom systéme spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby za účelom vybavenia objednávky (zaslanie objednaného tovaru, uskutočnenia platby, fakturácie, alebo reklamácie), a to na základe právneho titulu plenia zmluvy. Bez spracovnia osobných údajov nebudeme schopný objednávku vybaviť. Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia.

 

7.            Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?

 

                Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

8.            Aké máte práva ako dotknutá osoba?

 

                Ak spoločnosť spracúva, alebo uchováva Vaše osobné údaje, môžete, podľa platných právnych predpisov požiadať o nasledujúce:

 

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, ako dotknutá osoba máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov.
 • o to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo ako dotknutá osoba na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  • ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.

 

                Všetky vyššie uvedené žiadosti budú odoslané tretím stranám v prípade, ak boli Vaše osobné údaje predmetom zdieľania s treťou stranou.

                Všetky legitímne záujmy, ktoré sledujeme, alebo tretie strany, ktorým postupujeme Vaše osobné údaje, sú nasledovné:

 • plnenie a uzatvorenie zmluvy,

Vaše osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme s Vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme Vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme Vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

 • dopravca objednaného tovaru.

 

9.         Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

 

                Spoločnosť bude odovzdávať Vaše osobné údaje tretím stranám bez Vášho predchádzajúceho    súhlasu za účelom doručenia Vami objednaného tovaru dopravcovi. Dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu oi. neodovzdali údaje, kam a komu  konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich uvediete pri objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

 

10.         Doba zachovania (retenčné obdobie)

 

                Spoločnosť spracúva osobné údaje v prvom rade po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

                Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

 

11.         Ako si môžete svoje práva uplatniť?

 

                Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktného formuláru (žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2) ktorý nájdete v priestoroch     kancelárie prevádzkovateľa. Tento formulár Vám bude sprístunený k vyplneniu, následne ho odovzdáte späť poverenej osobe v kancelárii a preukážete sa občianskym preukazom k identifikácii oproti vyplnenej žiadosti o prístup k predmetu. Na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

 

               V tomto prípade si nemôžete uplatniť svoje právo na výmaz, alebo zabudnutie. Vaše údaje sú archivované v súlade so zákonom o archivácii.

               V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu.